»Instalacje sanitarne
»Sieci i przyłącza, roboty ziemne
»Odnawialne źródła energii
cymar_sztuka_budowaniaKONTAKT Z NAMI


PPHU Cymar Jerzy Cyuńczyk
ul. Usługowa 4
15-522 Zaścianki


tel.: +48 509 796 397

tel./fax.: +48 85 740 24 20

e-mail: biuro@cymar.com.pl


Więcej

Przyłącza wodno-kanalizacyjne


Mianem przyłącza kanalizacyjnego określa się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

 

Celem wykonania przyłącza kanalizacyjnego jest odprowadzenie nieczynności i wód opadowych do odbiornika, w bezpieczny, pod względem sanitarnym, sposób poprzez włączenie nieruchomości do zbiorowej sieci kanalizacyjnej wyposażonej w oczyszczalnię ścieków.

 

Przyłącza kanlizacyjne najczęściej wykonujemy z rur PVC o średnicach 110, 160 (w większych obiektach 200 mm) z wykorzystaniem połączeń kielichowych z uszczelką. Przy krótkich przykanalikach, do kilkunastu metrów stosujemy bezpośrednie podłączenie do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Miejsce włączenia wskazuje zakład wodociągów i kanalizacji w wydanych przez siebie warunkach technicznych. Najczęściej jest to włączenie bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej, w rzadkich przypadkach dokonujemy wcinki bezpośrednio w kanał przesyłowy z wykorzystaniem odgałęzienia nasadowego. W przypadku dłuższych przykanalików ptrzyłącze dodatkowo wyposażamy w studzienki inspekcyjne, które pozwalają na kontrolę pracy kanałów rurowych i ewentualne wykonywanie czynności eksploatacyjnych (np. czyszczenia). Podstawę studziek stanowi tzw. kineta, powyżej zlokalizowane są elementy wznośne oraz zwieńczenie - pokrywa betonowa lub żeliwna. W przypadku przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej zwykle stosujemy studzienki tworzywowe, w większych obiektach spotykane są również szczelne studzienki betonowe z elementów prefabrykowanych. W kanalizacji deszczowej, gdzie nie jest wymagana taka klasa szczelności połączeń stosujemy również tradycyjne studnie z kręgów betonowych. Obiekty przemysłowo-usługowe mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenia podczyszczające - separatory skrobi, tłuszczów, substancji ropopochodnych. W wypadku konieczności zatrzymania zanieczyszczeń mineralnych stosujemy wpusty drogowe z osadnikami oraz separatory piasku.

 

Podczas realizacji zadania staramy się optymalizować koszty budowy i eksploatacji elementu uwzględniając istniejącą infrastrukturę zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez preferencję układów grawitacyjnych, prowadzenie przewodów ze spadkiem wzdłuż najmniejszych rzędnych terenowych i najmniejszych spadków terenowych, dążenie do wypłycenia i skrócenia drogi przepływu ścieków. Należy również pamiętać, że przyłącze kanalizacyjne, najczęściej zostaje przekazane do eksploatacji przez zakład wodociągów i kanalizacji. Dlatego też konieczne jest spełnienie wymogów operatora sieci w odniesieniu zrówno do standardów i technologi wykonania jak i zastosowanych materiałów.

 

Jako przyłącze wodociągowe określa się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 

W skład przyłącza wchodzią: nawiertka umożliwiająca wciącie do sieci wodociągowej, zasuwa umożliwiająca odcięcie dopływu wody, konsola wodomierzowa wraz z wodomierzem, zawory odcinające, zawór zwrotny (przeciwskażeniowy), zabezpieczający przed cofnięciem się wody z instalacji domowej do wodociągu oraz filtr mechaniczny, wychwytujący drobne zanieczyszczenia stałe. Przyłącze wykonujemy z rur polietylenowych układanych ze spadkiem minimum 2-3% w kierunku wodociągu, co umożliwia odpowietrzenie układu i jego opróżnienie w wypadku awarii. W wypadku niedostatecznego ciśnienia dyspozycyjnego wody w sieci może również zajść konieczność doposażenia przyłącza w zestaw hydroforowy.

 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia wodomierzowego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego odpowiada na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada również za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

 

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz własne zaplecze sprzętowe pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zapewniamy Państwu wsparcie w zakresie realizacji wymogów formalno-prawnych oraz doborze rozwiązań technicznych i materiałowych.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Przykłądowe realizacje: